"การร่วมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันคือการเริ่มต้น การที่อยู่ร่วมกันนั่นคือการเดินไปข้างหน้า และการทำงานร่วมกันนั้นก็คือความสำเร็จ" - เฮนรี่ ฟอร์ด (Henry Ford)

เผื่อเป็นการแสดงถึงสัญญลักษณ์และมิตรภาพระหว่างบริษัท S2 Games และพันธมิตรทั่วโลกของเกม Strife บริษัท S2 จะรับเลี้ยงลิงกอลิล่า 1 ตัวต่อ 1 บริษัทพันธมิตร จาก Dian Fossey Gorilla Fund International การรับเลี้ยงนี้จะแสดงให้เห็นผลประโยชน์ร่วมกันระดับโลกของบริษัท S2 และบริษัทในกลุ่มพันธมิตร เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจและความเข้มแข็งของกันและกั


ลิงกอลิล่าโดยธรรมชาติแล้วนั้นเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดสูงและอาศัยร่วมกันเป็นกลุ่ม พวกมันจะปกป้องพวกพ้อง สัตว์ในกลุ่มลิงกอลิล่าในตอนนี้กำลังจะศูนย์พันธ์ไป และถ้าไม่มีใครยื่นมือเข้าไปช่วยพวกมันก็จะหายไปจากโลกนี้ การยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนั้นจะส่งผลถึงความอยู่รอดของลิงกอลิล่า และนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำร่วมกันเพื่อการอยู่รอดYY Inc คือ แพลตฟอร์มทางสังคมออนไลน์แบบใหม่ที่จะสามารถสื่อสารและเข้าถึงผู้เล่นที่ออนไลน์อยู่ได้ ผ่านทางเสียง ข้อความและวิดิโอ
Asiasoft Corporation Public Company Limited (Asiasoft) คือผู้นำในการให้บริการเกมออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่ของเกมออนไลน์ในประเทศไทย
S2Games คือ ผู้พัฒนาเกมที่มีจุดมุ่งหมายในการ พัฒนา วิวัฒนาการ และ เปลี่ยนแปลงอนาคตของเกมออนไลน์
The Dian fossey Gorilla fund International คือ กลุ่มอนุรักษ์และปกป้องความเป็นอยู่ของลิงกอริลล่าและแหล่งที่อยู่อาศัยของมันในประเทศแอฟริกา